Remove this ad
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

Lead

Apr 14 09 8:54 PM

Tags : :

Клетъчна биология

1.Клетка.Тя носи името микросистема,и е най-малката структурна и функционална единица на живите организми.Тя изпълнява всички най-важни функции и процеси,подпомагащи за развитието на организма като цяло.Клетката се състои от подмолекулни комплекси-органели,а самата тя образува тъканите.Тъканите са група от клетки,сходни по произход,и близки по функции и устройство.Биват 4 вида-епителна,съединителна,мускулна и нервна.Те от своя страна образуват органите.Органите образуват системи от органи,и те са най-сложни в целия жив организъм,той носи името мезосистема.Деленето на клетката бива два вида-митоза и амитоза.Амитозата е пряко делене на клетката,при нея няма подготвителна фаза за делене.Митозата представлява делене на клетката,разделено на 4 фази-профаза,анафаза,метафаза и телофаза.През интерфазата клетката се готви за делене.Самата клетка се дели,от една майчина на две дъщерни клетки,които е необходимо да получат еднакво количество генетичен материал.Мейозата представлява намаление на броя на хромозомите,чрез което броят им се разделя на две,и това е предпоставка за образуването на гамети.Клетъчната мембрана притежава избирателна пропускливост,при която полезните за организма вещества се допускат,а непотребните се изхвърлят.Клетката бива два типа:прокариотна(доядрена)и еукариотна(същинскоядрена).
2.Прокариотна клетка.Този вид клетки нямат обособено ядро,където да се съхранява наследствената програма,и затова се наричат доядрени.Прокариоти са цианобактериите,еубактериите.При тях храненето е автотрофно,а при сапрофитите и паразитите-хетеротрофно.Дишането е както аеробно,така и анаеробно.Прокариотната клетка се състои от клетъчна мембрана, цитоплазма,изпълнена с полутечно вещество(цитозол),рибозоми,и бактерийна хромозома.Поради липса на ядро,наследствената програма се запазва в нуклеоида.По форма бактериите биват сферични,навити и спираловидни(бацили).Сферичните се наричат коки и се делят на:монококи,диплококи,стрептококи,тетракоки,стафилококи и сарцини.Цианобактериите нямат камшичета,но имат тилакоидни мембрани с хлорофил.
3.Еукариотна клетка.Тези клетки се наричат същинскоядрени,защото могат да имат повече от едно ядро,където да се съхранява наследствената информация.Най-често еукариотите имат по едно ядро.То не може да съществува,ако не е потопено в цитоплазмата.Самото ядро съдържа ядрен сок,хроматин(оцветяващо вещество),ядрени пори,и ядърце.Еукариотите могат да имат няколко ядърца,които при делене на клетката се разпадат,а след деленето се възстановяват.В ядърцето се синтезират трите вида РНК.Клетъчните органели биват 3 вида:немембранни,едномембранни и двумембранни.Едномембранни органели са апарата на Голджи,ендоплазмената мрежа,пероксизомите,лизозомите.Двумембранни органели са митохондриите,които служат за усвояването на енергията в клетката,и пластидите.Немембранни са рибозомите,микротръбички,микронишки и центриоли.Апарата на Голджи произвежда секреторни мехурчета(вакуоли),съдържащи ядрения сок в тях,там се пакетира и наследствената програма.Центриолите участват в образуването на делителното вретено,непостоянни са,тъй като се появяват специално за деленето на клетката.Специализирани органели например са миофибрилите(в мускулните клетки),съдържащи актин и миозин.Пластиди са хлоропластите,хромопластите и левкопластите.В хлоропластите се извършва светлинната фаза на фотосинтезата,съдържат хлорофил-зелено багрило,придаващо зеления цвят на листата при растенията.
4.Химичен състав на клетката.Клетката е съставена от биогенни и абиогенни елементи,служещи за изграждането й.Биогенни елементи са H,O,N,C,P и S,а останалите са Ca,Mg,Pb,K,Mn...Клетката съдържа биополимери,те биват хомо- и хетеробиополимери,въглехидрати(захариди).Хетеробиополимери са белтъците и нуклеиновите киселини.Освен тях,клетката съдържа и липиди-органични съединения,неразтворими във вода,в синтезата им участва оцетната киселина.Фосфолипидите участват в изграждането на клетъчната стена на клетката.Мазнините са смеси от глицерол и висши мастни киселини,те се хидролизират,и влизат в състава на много хранителни продукти.Някои мазнини се използват за технически цели,например при производството на безири и лакове.Функционалните групи са 5 вида:-ОН,-СООН,-СНО,аминогрупа и кетонна.
5.Белтъци.Те са хетеробиополимери,и изключително важни съставки,които трябва да се поемат с храната от човека.Белтъците участват в изграждането на клетъчните мембрани и органелите.Те имат структурна,съкратителна,каталитична,защитна и транспортна функция.Каталитичната функция е с участието на ензимите.Ензимът липаза например се отделя от задстомашната жлеза.Защитната функция бива активна(чрез антитела)и пасивна.Техните мономери се наричат аминокиселини.Простите аминокиселини са 20 на брой,като 8 от тях са незаменими за човека,и трябва да се поемат с храната.Аланинът е най-просто устроената аминокиселина.В зависимост от въглеводородния си остатък,те се делят на алфа-,бета- и гама-аминокиселини.Според пространствената си структура,белтъците имат 4 вида структури-първична,вторична,третична,и определени белтъци-и четвъртична структура.Първичната структура се определя от вида,броя и начина на подреждане на въглеводородните остатъци в пептидната верига.При вторичната структура могат да се нагънат на алфа-спирала или бета-лист.За третичната структура е характерно допълнителното нагъване на веригата,оформя се активен център.Четвъртична структура притежават не всички белтъци,тъй като нямат запазена третична структура.Следователно пространствената структура на белтъка се разпада.Пример за белтък с оформена четвъртична структура е хемоглобинът,служещ за преноса на кислород в кръвта.Съществува подобен на него белтък-миоглобин.Връзките,образуващи се при всяка от структурите,са слаби нековалентни,полярни,ковалентни полярни.
6.Нуклеинови киселини.Биват ДНК и РНК.Открити са през 1868г. от швейцарския биолог Фридрих Мишер,името им идва от nucleus(на англ.:ядро).ДНК се състои от монозахарид-дезоксирибоза,откъдето е и името на киселината,а РНК-от рибоза.В ДНК е записана наследствената информация,тя е получила наименованието "главна молекула на наследствеността",но РНК също служи за запис на информацията.Първоначално,РНК е използвана за наследственост,а ДНК по-късно.Ретровирусите,сред които най-известен е вирусът HIV,са типичен пример за организми,ползващи РНК за наследственост.Двама учени,Уотсън и Крик,установили че ДНК може да е и двойнонагъната молекула,да бъде спираловидна на форма,и за нея са характерни разклонени вериги,затова я наричат "двойна молекула".При РНК обаче това не е възможно.Тя се дели на 3 вида:тРНК,служеща за транспорт на веществата в клетката,той бива активен и пасивен;иРНК,която носи информация за синтезата на белтъците;и рРНК-на рибозомите,синтезираща се в ядърцето.Генът представлява частица,носеща част от информацията,записана в ДНК или РНК.Мономерите на нуклеиновите киселини се наричат нуклеотиди.Един нуклеотид е съставен от 3 части:монозахарид(рибоза,глюкоза),остатък от фосфорна киселина,и азотна база.Азотните бази биват два вида:големи(пуринови)и малки(пиримидинови).Големи азотни бази са аденинът и гуанинът,а малките-тимин,урацил и цитозин.Разлика в базите е,че при ДНК има азотна база тимин,докато при РНК тиминът е заменен с урацил.Аденинът,гуанина и цитозина са общи за двете нуклеинови киселини.Аденозинтрифосфатът(АТФ)е нуклеотид,състоящ се от цели 3 фосфатни остатъка,база аденин.Ако е с един фосфатен остатък,се нарича аденозинмонофосфат,а с два остатъка-аденозиндифосфат.Аденин+рибоза дава аденозин.Синтезира се в клетката чрез гликолиза,цикъл на Кребс.Последователност от 3 нуклеотида се нарича кодон.Азотните бази са подредени в строго определен ред и по строг начин,за да не се обърка генетичния код,и да не бъдат допуснати грешки при предаването на наследствената информация,които да водят до различни отклонения и мутации.Също като азбука в чужд език.Формулировката на Крик,че информацията тече от нуклеиновите киселини към белтъците и никога в обратна посока,е известна като централна догма на съвременната биология.
7.Въгледихрати(захариди).Това са едни от най-важните източници на енергия за организма.Делят се на монозахариди,олигозахариди(дизахариди,тризахариди и пр.),и полизахариди.При неорганичните вещества захаридите съдържат от 3 до 7 въглеродни атома.Монозахаридите с 5 въглеродни атома се наричат пентози,а с 6-хексози.Пример за пентоза е рибозата.Хексози са глюкозата и фруктозата,като глюкозата е главен енергиен двигател и основна храна,и се появява като краен продукт при фотосинтезата.Хептози са възможни вече при органичните съединения.Олигозахариди са захарозата,малтозата,галактозата.Захарозата е съединение между глюкоза и фруктоза.Малтозата се съдържа като основна съставка в млякото.Галактозата е съединение на фруктозата с лактоза.Полизахаридите биват хомо- и хетерополизахариди.Полизахариди са скорбялата,гликогена и целулозата.Целулозата намира приложение в производството на хартията,но е трудноразградима,затова преживните животни,когато поемат целулозата с храната,дъвчат продължително време,преди да се обработи напълно и да бъде изпратена във втория стомах.Скорбялата се съдържа в ориза,картофите и пр.Затова полизахаридите съдържат в молекулата си няколко -ОН групи.
8.Фотосинтеза.При растенията фотосинтезата е сложен биохимичен процес.Тя е анаболитен процес,при който слънчевата енергия се превръща в химична,и растенията успяват да си синтезират необходимите за тях органични вещества.Фотосинтезата протича на две фази:светлинна и тъмнинна.Светлинната фаза на фотосинтезата се извършва в хлоропластите,пряко зависима е от светлината.И за двете фази има фотосинтетичен апарат.Чрез фотосинтезата се извършва процеса фотолиза на водата,при който водните молекули се разграждат на протони и електрони.Като краен продукт,се получава съединение,наречено НАДФ(редуциран коензим).Тъмнинната фаза не е пряко зависима от светлината,протича с отделяне на енергия,извършва се в стромата на 3 етапа.Първият е фиксация на въглеродния диоксид,втория е редукция на фосфоглицеринова киселина(ФГК),и третия,крайния-синтез на глюкозата.Като вторични продукти на глюкозата,се получават скорбяла,белтъци,въглехидрати...Тя е основно клетъчно гориво,и храна за клетките.Характерни са както висока,така и ниска осветеност.При високата осветеност се получават много захари,а при ниската-много белтъци.Когато има много кислород и малко въгледорен диоксид,се намаля добива от монозахариди,тъй като част от ФГК се окислява и изнася от хлоропластите.
Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#1 [url]

Apr 17 09 12:46 PM

Генетика

Генетиката е клон от биологията,изучаващ наследствеността и изменчивостта на живите организми.Наследствеността е способността на появилите се белези в поколението,да наследят белезите на родителите си.За основоположник на генетиката се смята австрийския биолог Грегор Мендел,който пръв направил опит за кръстосване на индивиди,за да установи наследствеността при тях.Той кръстосва сорт грах с червени цветове,със сорт грах с бели цветове.В първото поколение(F1)се получил грах само с червен цвят.В F2 се получили и белите цветове грах.Кръстосване,при което се унаследява само една двойка алтернативни белези,се нарича монохибридно.Отношението при него е 3:1.Кръстосване,при което се унаследяват две двойки алтернативни белези,се нарича дихибридно.При полихибридното кръстосване се унаследяват много двойки белези.Генотипът представлява съвкупност от всичките гени в организма,а фенотипът-съвкупност от всички проявени белези.Алелът представлява белег,при каквото и да е състояние на гена.След своите опити за кръстосване на индивиди и извеждане на първите сведения за унаследяването на белезите,Мендел формулирал 3 важни закона,с които обяснява белезите,проявили се при поколенията.Първият закон на Мендел се нарича закон за доминирането,при който се проявява само доминантния белег,и еднообразието в поколението е налице.Вторият закон на Мендел се нарича закон за разпадането,при който еднообразието в поколението вече се разпада,и освен доминантния,се проявява и рецесивния белег.Третия закон се нарича закон за независимото комбиниране,при който белезите,независимо един от друг,се комбинират по всички възможни начини.Доминантния белег се бележи с главна буква,а рецесивния-с малка.При определяне на гамети,е необходимо да се внимава при дадените белези,при по-голям брой гамети,се използва решетката на Пънет.Освен Мендел,опити с животни и растения правят още редица учени-Хуго де Фриз,Томас Морган,който открива скачените гени,и други.Винената мушица(дрозофила)е интересен и разпространен предмет на кръстосвания в биологичните лаборатории,който е показал редица резултати при наследствеността и изменчивостта,неизвестни дотогава на хората.Изменчивостта е два вида-модификационна и мутационна.При модификационната някои белези се запазват и унаследяват,други-не.Тя е обратима.Голяма роля играят условията на средата,към която могат да се приспособят белезите.Типичен пример за изменяне е китайската иглика при растенията,има го и при животните-хималайските зайци.Мутациите са генетични отклонения при индивидите,вследствие от грешно презаписване на информацията.
Кариотип на човека.Човешкият кариотип е съставен от 23 хомоложни двойки хромозоми,или просто 46 хромозоми.22 двойки се наричат автозомни,и само едната е полова.Комбинацията XX е за момиче,а XY-за момче.Това означава,че пола на индивида се определя от сперматозоида.Оплодените яйцеклетки се наричат гамети.Всеки човек трябва да има 46 хромозоми,но някои индивиди имат както повече от 46,така и по-малко.Това се дължи на различните генетични заболявания,получили се при предаване на белези на поколението.Типични генетични заболявания са "свръхмъже" и "свръхжени".Синдромът на Патау и синдрома на Клайнфелтер също се дължат на различията в броя на хромозомите.Хромозомният набор бива хаплоиден(n)и диплоиден(2n).

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#2 [url]

Apr 18 09 9:11 AM

Deutsche Sprache.Ein kleines Wörterbuch:

das Haus къща
das Auto,-s кола
die Straße,-n улица
die Schule,-n училище
die allgemeinbildende Schule общообразователно училище
das Schulfach учебен предмет
der Mitschüler,- съученик
das Hotel хотел
der Tourist,-e турист
die Kreuzung,-en кръстовище
die Kirche,-n църква
das Kaufhaus универсален магазин
das Buch книга
das Lehrbuch учебник
das Fenster,- прозорец
die Tür,-en врата
der Tisch,-e маса
das Zimmer,- стая
der Obus тролей
das Krankenhaus болница
die Bahnhof гара
die Sprache,-n език
die Polizei полиция
der Polizist,-e полицай
der Automechaniker автомонтьор

gelb жълт
grün зелен
rot червен
blau син
schwarz черен
schön красив
hässlich грозен
angenehm приятен
aufrichtig искрен
bequem удобен
falsch грешен,фалшив
richtig верен
fröhlich щастлив
früh ранен
frisch свеж
möglich възможен

die Lankarte,-n географска карта
die Kreide,-n тебешир
die Tafel,-n черна дъска
der Mittag обяд
der Nachmittag следобяд
der Abend вечер
die Nacht,-e нощ
der Zug влак
der Güterzug товарен влак
der Fahrgast пътник
der Stadt град
das Dorf село
die Uhr,-en часовник
das Heft,-e тетрадка
der Kuli,-s химикалка
das Klebeband тиксо
die Schere,-n ножица
das Mäppchen,- моливник
die Küche,-n кухня
das Badezimmer,- баня
das Wohnzimmer,- гостна стая
das Schlafzimmer,- спалня
die Toilette,-n тоалетна
das Verkauf покупка
der Koch готвач
der Lehrer,- учител
der Arzt лекар
die Gemälde,-n картина
das Bild,-er картина
das Geld,-er пари
der Baum дърво
das Gebäude,-n сграда
das Zentrum център
die Tankstelle,-n бензиностанция
das Museum музей
die Konferenz конференция
die Hauptstadt столица
das Wald гора
die Gemüse зеленчуци
die Obst плодове
die Brille,-n очила
das Lied,-er песен
die Apotheke,-n аптека
die Buchhandlung,-en книжарница
die Bibliothek,-e библиотека
das Kino кино

die Woche,-n седмица
der Tag,-e ден
der Monat месец
das Jahr,-e година
das Millenium,- хилядолетие
der Jahrhundert,- век
die Geschichte,-n история
die Literatur литература
die Chemie химия
die Erdkunde география
die Biologie биология
das Bildekunst изобразително изкуство
die Physik физика
die Wissenschaft наука
die Straßenbahn,-en трамвай
die Untergrundbahn метро
der Nachhilfeunterricht,-en частен урок
der Universität университет
das Geschenk,-e подарък
die Holzofen печка на дърва
der Krieg,-e война
der Frieden мир
das Taschentuch носна кърпичка
das Spiel,-e игра
das Verstecken криеница
die Mineralwasser минерална вода
der Kaffee кафе
der Saft сок
die Tee чай
das Getränk,-e напитка
der Kartoffel,-n картоф
der Brot хляб
die Gurke,-n краставица
die Käse сирене
der Quark извара
das Ei,-er яйце
der Pfeffer пипер
der Salz сол
der Knoblauch чесън
das Fleisch месо
der butter масло

salzig солен
sauer кисел
süß сладък
bitter горчив
bleifrei безоловен
Deutsch немски
Englisch английски
Französisch френски
Italienisch италиански
Tschechisch чешки
Russisch руски
Ungarisch унгарски
Chinesisch китайски
Japanisch японски
Montag понеделник
Dienstag вторник
Mittwoch сряда
Donnerstag четвъртък
Freitag петък
Samstag събота
Sonntag неделя

die Verabredung,-en уговорка
die Ausstellung,-en изложба
das Unternehmen,- предприятие
das Konzert,-e концерт
die Bühne,-n сцена
das Gedicht,-e стихотворение
die Lektion,-en урок
die Prüfung,-en изпит
der Ausweis,-e паспорт
die Werbung,-en реклама
der Wohnviertel квартал
der Eingang,-en вход
der Stock етаж
die Wohnung,-en жилище,апартамент
der Wohnheim,-e общежитие
die Einzimmerwohnung,-en едностайно жилище,гарсониера
die Erholungsheim,-e почивна станция
der Apfel ябълка
der Pfirsich праскова
die Kirsche,-n череша
die Sauerkirsche,-n вишна
die Pflaume,-n слива
die Quitte,-n дюля
die Erdbeer,-e ягода
die Marille,-n зарзала
das Tier,-e животно
das Vieh добитък
die Katze,-n котка
der Hund куче
der Pferd,-e кон
die Schaf,-e овца
der Wolf вълк
der Vogel птица
der Storch щъркел
der Hirsch,-e елен
der Kuh крава
die Wiese,-n ливада
das Abendessen,- вечеря
der Frühstück,-e закуска
die Milch мляко
das Gebirge,- планина
das Ausland чужбина

der Sauerstoff кислород
der Wasserstoff водород
der Stickstoff азот
der Kohlenstoff въглерод
die Schwefel сяра
das Blei олово
das Zinn калай
das Benzin бензин
die Schwefelsäure сярна киселина
die Salzsäure солна киселина
der Ethanol етанол
die Wasserstoffperoxyd кислородна вода
der Heizöl мазут
das Ereignis,-se събитие
der Auszug извадка
die Sehenswürdigkeit,-en забележителност
das Riesenrad виенско колело
das Mofa,-s мотопед
die Ortstrand крайна част
das Flugzeug,-e самолет
das Märchen приказка
der Kühlschrank хладилник
die Waschmaschine,-n пералня
das Regal,-e етажерка
das Fensterbrett перваз на прозорец
die Blume,-n цвете
der Feiertag,-e празник
der Weihnachten Коледа
die Weihwasser светена вода
der Weihnachtsmann Дядо Коледа
das Ostern Великден
der Karfreitag Разпети петък
der Himmelfahrt Спасовден

der Kopf глава
das Gesicht,-e лице
die Auge,-n око
der Bein,-e крак
die Stirn,-en чело
der Mund уста
der Zahn зъб
die Schulter,- рамо
der Körper,- тяло
der Bauch стомах
die Gesundheit здраве
die Fett мазнина
der Eiweiß белтък
die Kohlenhydrate,-n въглехидрати
das Gefahr опасност

manchmal понякога
meistens най-често
heute днес
gestern вчера
immer винаги
schnell бързо
schneller по-бързо
langsam бавно
oft често
unterwegs по пътя
vielleicht може би
weit широк
eng тесен
tief дълбок
fast почти
gefährlich опасен
reizend дразнещ
giftig отровен

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#3 [url]

Apr 20 09 8:14 AM

Deutsche Verben

machen правя
arbeiten работя
fragen питам
wohnen живея
zeichnen рисувам
antworten отговарям
kaufen купувам
üben упражнявам се
warten чакам
öffnen отварям
sagen казвам
fahren пътувам,шофирам
sprechen говоря
halten спирам
schlafen спя
essen ям
sterben умирам
treten влизам
nehmen вземам
sehen гледам
waschen мия
beginnen започвам
singen пея
ziehen влача
trinken пия
gehen отивам
kommen идвам
abholen посрещам
einsteigen качвам се
vorlesen чета пред публика
auffallen бия на очи
losgehen отпътувам
anziehen обличам се
bekommen получавам
aussteigen слизам
einkaufen пазарувам
umziehen местя се
zumachen затварям
treffen срещам
lernen уча
essen ям
bauen строя
baden къпя се
schreiben пиша
lesen чета
schwimmen плувам
besuchen посещавам
suchen търся
haben имам
sein съм
werden ставам
anrufen обаждам се
abheben тегля(за пари)
spielen играя
wissen зная
lügen лъжа
kochen готвя,варя
braten пържа
geben давам
gewinnen спечелвам
anfangen започвам
einschlafen заспивам
erwachen събуждам се
bleiben оставам
kämen сресвам се
bestellen поръчвам
verstehen разбирам
tun правя
durchgehen преминавам
feiern празнувам
reden говоря
helfen помагам
laufen бягам,тичам
fallen падам
aufmachen отварям
mitkommen придружавам
unterhalten веселя се
basteln майсторя
bügeln гладя с ютия
abbiegen завивам
anbieten предлагам
erklären обяснявам
erzählen разказвам
zeigen показвам
malen рисувам
entfernen премахвам
verlassen напускам
verabreden уговарям се
verbringen прекарвам
brauchen нуждая се
bringen нося
begegnen срещам
backen пека
lösen решавам
gefallen харесвам
erinnern спомням си
umsteigen прекачвам се
einladen поканвам
kriegen получавам
gelingen успявам
aufstehen ставам(от легло)
ausziehen събличам се
denken мисля
tragen нося
wollen искам,желая
sollen трябва,необходимо е
können мога,в състояние съм
mögen обичам,желая
müssen трябва,длъжен съм
dürfen мога,позволено ми е
versammeln събирам се
fernsehen гледам телевизия
ablaufen протичам
stattfinden провеждам се
aussehen изглеждам
folgen следвам(за съвет)

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#4 [url]

Apr 20 09 1:57 PM

Глаголите в немския език се делят на силни,слаби и неправилни.

Слаби глаголи(schwache Verben):
machen,fragen,antworten,malen,zeigen,arbeiten,öffnen,warten,entfernen,zerstören,besuchen,wohnen


Силни глаголи(starke Verben):
fahren,nehmen,treffen,sterben,werden,sprechen,sehen,geben,treten,halten,schlafen,laufen,waschen


Неправилни глаголи(unregelmäßige Verben):
beginnen,gewinnen,kommen,gehen,trinken,ziehen,singen,tun,lügen,verstehen,schreiben


Освен това,съществуват и т.нар. глаголи с делими представки(trennbare Verben):
abholen,anziehen,aufstehen,einladen,umziehen,zumachen,ausführen,einsteigen,aussteigen,stattfinden,einfahren,losgehen,mitkommen,zurückkommen,ablaufen...

Както и 6 модални глагола:können,dürfen,sollen,müssen,mögen,wollen

Reflexive Verben(възвратни глаголи):
sich beeilen,sich kochen,sich rasieren,sich aufschreiben,sich kämen,sich bestellen,sich waschen,sich fönen,sich putzen,sich kaufen...

Quote    Reply   
Remove this ad
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#5 [url]

Apr 20 09 8:05 PM

Спрежение на глаголите в Präsens(сегашно време):

1.machen

ich mache
du machst
er/sie/es macht

wir machen
ihr macht
sie machen
Sie machen

2.fragen

ich frage
du fragst
er/sie/es fragt

wir fragen
ihr fragt
sie fragen
Sie fragen

3.öffnen

ich öffne
du öffnest
er/sie/es öffnet

wir öffnen
ihr öffnet
sie öffnen
Sie öffnen

4.warten

ich warte
du wartest
er/sie/es wartet

wir warten
ihr wartet
sie warten
Sie warten

5.wohnen

ich wohne
du wohnst
er/sie/es wohnt

wir wohnen
ihr wohnt
sie wohnen
Sie wohnen

6.fahren

ich fahre
du fährst
er/sie/es fährt

wir fahren
ihr fahrt
sie fahren
Sie fahren

7.schlafen

ich schlafe
du schläfst
er/sie/es schläft

wir schlafen
ihr schlaft
sie schlafen
Sie schlafen

8.halten

ich halte
du hältst
er/sie/es hält

wir halten
ihr haltet
sie halten
Sie halten

9.sprechen

ich spreche
du sprichst
er/sie/es spricht

wir sprechen
ihr sprecht
sie sprechen
Sie sprechen

10.werden

ich werde
du wirst
er/sie/es wird

wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

11.nehmen

ich nehme
du nimmst
er/sie/es nimmt

wir nehmen
ihr nehmt
sie nehmen
Sie nehmen

12.sterben

ich sterbe
du stirbst
er/sie/es stirbt

wir sterben
ihr sterbt
sie sterben
Sie sterben

13.ziehen

ich ziehe
du ziehst
er/sie/es zieht

wir ziehen
ihr zieht
sie ziehen
Sie ziehen

14.gehen

ich gehe
du gehst
er/sie/es geht

wir gehen
ihr geht
sie gehen
Sie gehen

15.trinken

ich trinke
du trinkst
er/sie/es trinkt

wir trinken
ihr trinkt
sie trinken
Sie trinken

16.beginnen

ich beginne
du beginnst
er/sie/es beginnt

wir beginnen
ihr beginnt
sie beginnen
Sie beginnen

17.verstehen

ich verstehe
du verstehst
er/sie/es versteht

wir verstehen
ihr versteht
sie verstehen
Sie verstehen

18.tun

ich tue
du tust
er/sie/es tut

wir tun
ihr tut
sie tun
Sie tun

19.abholen

ich hole ab
du holst ab
er/sie/es holt ab

wir holen ab
ihr holt ab
sie holen ab
Sie holen ab

20.zumachen

ich mache zu
du machst zu
er/sie/es macht zu

wir machen zu
ihr macht zu
sie machen zu
Sie machen zu

21.anfangen

ich fange an
du fängst an
er/sie/es fängt an

wir fangen an
ihr fangt an
sie fangen an
Sie fangen an

22.einfahren

ich fahre ein
du fährst ein
er/sie/es fährt ein

wir fahren ein
ihr fahrt ein
sie fahren ein
Sie fahren ein

23.treffen

ich treffe
du triffst
er/sie/es trifft

wir treffen
ihr trefft
sie treffen
Sie treffen

24.essen

ich esse
du isst
er/sie/es isst

wir essen
ihr esst
sie essen
Sie essen

25.wissen

ich weiß
du weißt
er/sie/es weiß

wir wissen
ihr wisst
sie wissen
Sie wissen

26.helfen

ich helfe
du hilfst
er/sie/es hilft

wir helfen
ihr helft
sie helfen
Sie helfen

27.laufen

ich laufe
du läufst
er/sie/es läuft

wir laufen
ihr lauft
sie laufen
Sie laufen

28.haben

ich habe
du hast
er/sie/es hat

wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

29.sein

ich bin
du bist
er/sie/es ist

wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind

30.mitkommen

ich komme mit
du kommst mit
er/sie/es kommt mit

wir kommen mit
ihr kommt mit
sie kommen mit
Sie kommen mit

31.sehen

ich sehe
du siehst
er/sie/es sieht

wir sehen
ihr seht
sie sehen
Sie sehen

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#6 [url]

Apr 21 09 5:24 PM

Die drei Grundformen(трите основни форми на глагола):

Infinitiv-Präteritum(минало несвършено време)-Partizip Perfekt(минало причастие)
machen-machte-gemacht
fragen-fragte-gefragt
besuchen-besuchte-besucht
zeigen-zeigte-gezeigt
arbeiten-arbeitete-arbeitet
sagen-sagte-gesagt
kaufen-kaufte-gekauft
fahren-fuhr-gefahren
nehmen-nahm-genommen
treffen-traff-getroffen
laufen-lief-gelaufen
sterben-starb-gestorben
sprechen-sprach-gesprochen
werden-wurde-geworden
schlafen-schlief-geschlafen
halten-hielt-gehalten
waschen-wusch-gewaschen
beginnen-begann-begonnen
ziehen-zog-gezogen
kommen-kam-gekommen
singen-sang-gesungen
schwimmen-schwamm-geschwommen
schreiben-schrieb-geschrieben
finden-fand-gefunden
tun-tat-getan
verlassen-verließ-verlassen
gehen-ging-gegangen
wohnen-wohnte-gewohnt
bauen-baute-gebaut
einsteigen-stieg ein-eingestiegen
aussteigen-stieg aus-ausgestiegen
abheben-hob ab-abgehoben
einladen-lud ein-eingeladen
umziehen-zog um-umgezogen
zumachen-machte zu-zugemacht
einkaufen-kaufte ein-eingekauft
bekommen-bekam-bekommt
lesen-las-gelesen
verstehen-verstand-verstanden
warten-wartete-gewartet
braten-briet-gebraten
befehlen-befahl-befohlen
lügen-log-gelogen
gelingen-gelang-gelungen
abbiegen-bog ab-abgebogen
ablaufen-lief ab-abgelaufen
sein-war-gewesen
können-konnte-gekonnt
dürfen-durfte-gedurft
sollen-sollte-gesollt
müssen-musste-gemusst
mögen-mochte-gemocht
wollen-wollte-gewollt
essen-aß-gegessen
durchgehen-ging durch-durchgegangen
entfernen-entfernte-entfernt
backen-buk-gebacken
abholen-holte ab-abgeholt
bleiben-blieb-geblieben
folgen-folgte-gefolgt
aufstehen-stand auf-aufgestanden

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#7 [url]

Apr 25 09 6:59 PM

Sätze in Deutsch,übersetzt in Bulgarisch:

Wie heißt du? Как се казваш?
Wie geht es dir? Как си?
Was machst du? Какво правиш?
Wie alt bist du? На колко години си?
Ich bin siebzehn Jahre alt. На 17 години съм.
Ich gehe zur Schule. Отивам на училище.
Ich bin in der Schule. На училище съм.
Was isst du gern? Какво най-много обичаш да ядеш?
Frau Richter lernt Italienisch. Госпожа Рихтер учи италиански.
Ihre Muttersprache ist Englisch. Нейният роден език е английски.
Er lebt in Vaduz,in Liechtenstein. Той живее във Вадуц,в Лихтенщайн.
Er spricht fließendes Deutsch. Той говори немски гладко.
Wie spät ist es? Колко е часът?
Es ist halb vier Uhr. Часът е три и половина.
Wie lange dauert der Fahrt? Колко дълго трае пътуването?
Gib mir ein Schokoriegel,bitte. Дай ми блокче шоколад,моля.
Wie ist dein Lieblingsfach? Кой ти е любимия предмет?
Geschichte ist langweilig. Историята е скучна.
Chemie ist mies. Химията е отвратителна.
Ich lerne Erdkunde gern. С удоволствие уча географията.
Entschuldigung,wie komme ich zum Bahnhof? Извинете,как да стигна до гарата?
Ich suche die Post. Търся пощата.

Gestern hat Mark ein schönes Buch gelesen. Вчера Марк прочете една хубава книга.
Heute Abend gehen meine Eltern ins Konzert. Довечера родителите ми отиват на концерта.
Der Nachhilfeunterricht dauert von zwei bis vier Uhr. Частният урок трае от два до четири часа.
Wir wollen ins Cafe gehen. Искаме да отидем на кафе.
Nächste Woche fahre ich nach der Schweiz. Другата седмица ще пътувам до Швейцария.
Diese Sommer verbringen wir die Ferien ans Schwarze Meer. Това лято ще прекараме ваканцията на Черно море.
Vor ein Uhr hat er einen Brief geschrieben. Преди един час той написа писмо.
Zuerst,steigen sie von Goethestr. ein. Първо се качвате от улица "Гьоте".
Muss ich aussteigen? Трябва ли да слизам?
Gehen Sie links an die Kreuzung. Вървете отляво на кръстовището.
Die Stadtbibliothek steht zwischen dem Rathaus und dem Stadion. Градската библиотека е между кметството и стадиона.
Steigen Sie aus,und gehen Sie die Straße entlang. Слизате,и продължавате по посока на улицата.
Am besten,nehmen Sie den Obus. Най-добре вземете тролея.
Am Winterzeit zieht er immer warm an. Зимно време той винаги се облича дебело.

Sie wohnt in einem Reihenhaus. Тя живее в редова сграда.
Wohnen in dem Zentrum ist ein Vorteil. Да живееш на центъра е предимство.
Meine Eltern ziehen sich in einem Altbauwohnung um. Родителите ми се местят в едно старо жилище.
Wir haben uns gestritten. Скарахме се.
Der Opa erzählt die Kinder ein Märchen. Дядото разказва на децата една приказка.
Wofür interessieren sich die Jugendlichen? От какво се интересуват младежите?
Worauf wartest du? Какво чакаш?
Ich warte auf den Bus. Чакам автобуса.
Er hilft mir mit dem Reinigung. Той ми помага в чистенето.
Die Aufgabe ist unsere eigenes Wohnung beschreiben. Задачата ни е да опишем собственото си жилище.
Es gibt keine Kirche in der Nähe. Няма църква наблизо.
Das lässt sich von ihn erwarten. Това може да се очаква от него.
Ben wusch sich die Hände mit Seife. Бен си изми ръцете със сапун.
Bist du ins Ausland gewesen? Ходил ли си в чужбина?


Zeichen(знаци):

Zutritt verboten! Вход забранен!
Hier darf man nicht einfahren. Влизането с МПС забранено!
Hier darf man nicht rauchen! Пушенето забранено!
Hier darf man nach rechts abbiegen. Тук трябва да завивате надясно.
Hochspannung! Високо напрежение!
Lebensgefahr! Опасно за живота!
Ziehen! Дръпни!
Zoll митница
Notausgang авариен изход
Nur Behinderte fahren! Само за инвалиди.
Fußgängerpfad пешеходна пътека
Entzündlich! Запалимо!
Sehr giftig! Силно отровно!
Reizend! Дразнещ!

Quote    Reply   
avatar

7865739

Потребител

Posts: 23

#8 [url]

May 17 09 4:08 PM

Допълнение към въглехидратите.Запомнете!!
Въглехидратите биват моно-,олиго- и полизахариди.Монозахариди са глюкоза,фруктоза,дезоксирибоза и рибоза,участващи в състава на нуклеиновите киселини.Делят се на пентози и хексози.Глюкозата и фруктозата имат обща молекулна формула C6H12O6.Глюкозата носи името гроздена захар.Тя е полихидроксиалдехид,а фруктозата-полихидроксикетон.Фруктозата е по-сладка от глюкозата,следователно е нейн полимер.Разтворима е във вода и се съдържа в плодовете и пчелния мед(типична инвертна захар).Инвертната захар се катализира под действието на ензима инвертаза.Типични органични разтворители са бензен,етер,меден дихидроксид,етанол и пр.При някои се наблюдава характерната реакция "сребърно огледало".Олигозахариди са малтоза,лактоза,галактоза,захароза и пр.Полизахариди са скорбялата,нишестето,целулозата,гликогенът.Особено голямо количество нишесте се съдържа в ориза(85%),картофите(25%),пшеницата(75%),брашното.Нишестето и целулозата имат обща молекулна формула (C6H10O5)n.Те са незахароподобни полизахариди,защото не са сладки.Целулозата е неразтворима във вода,тя гори.Разтваря се в Швайцеров реактив.Няма ензим в човешкия организъм,който да разгражда целулозата.Ферментацията на алкохолите също се катализира под действието на ензими,типичен пример е пирогроздената киселина(пируват).
Силно избухливи вещества са пироксилинът,нитроглицеринът и тринитротолуенът(тротил).При смес на нитроглицерин с инфузорна пръст се получава динамит.Амониевата селитра(амониев нитрат)спада към експлозивите,и е използвана доста по време на Втората световна война като експлозив.Тя е по-малко чувствителна от динамита при запалване.

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help